Homeתקנון פעילות

תקנון פעילות

Our studio is not just about graphic design; it’s more than that. We offer communication services, process and results and sometimes more.

 

תקנון לפעילות פסגות אוגוסט  2022

בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה:

הגדרות

"הפעילות"-  פסגי מפנק ב-3 קילו גלידה מתנה
"משתתף" – גולש באינסטגרם – פייסבוק\
"ספק הפרס/ עורכת הפעילות"- חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ
"הפרס"– – מארז קילו גילדה
"הזוכה" –  3 משתתפים בפעילות
"בוחרי הזוכים"- צוות המורכב ממנהלי הרשתות החברתיות ומחלקת השיווק של חברת פסגות ניהול מיבנים ומערכות בעמ.

 

הערות

 1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו הסכם לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה מצד המשתתף בפעילות לכל האמור בו וויתור מצד המשתתף על כל טענה ו/או דרישה כנגד חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ ו/או מי מטעמה בקשר להשתתפותו בפעילות.
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 4. בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 5. תקופת הפעילות: הפעילות תחל ב 13.3.2022. סיום הפעילות ב27.3.2022
 6. מובהר בזאת כי חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש.
 7. מובהר בזאת כי משתתף שלא ישלח את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש לא ייחשב כמי שהשתתף בפעילות ולא יהיה זכאי לזכות בפרס.
 8. ספק הפרס יהיה רשאי לפסול על פי שיקול דעתו הבלעדי את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה.

 

בחירת הזוכים:

 1. בתום תקופת הפעילות, יבחר צוות בוחרי הזוכים את הזוכה בפרס לפי שיקול דעתו הבלעדי, המוחלט והסופי. החלטתה של צוות בוחרי הזוכים בדבר הזוכה בפרס אינה ניתנת לערעור בכל דרך.
 2. הודעה על זכייה תפורסם בעמוד הפייסבוק של חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ. באחריות הזוכה ליצור קשר עם עמוד הפייסבוק של חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ בהודעה פרטית בתוך שבוע ממועד פרסום הזוכה לטובת קבלת הפרס. במידה ולא ייצור קשר במסגרת הזמן שמצויין לעיל, תהיה זכאית חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ להעביר את הפרס לאדם אחר או לבטלו.
 3. רק הודעה רשמית של עורכת הפעילות בעמוד הפייסבוק של חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ תהווה אישור זכייה.

הפרס

 1. משלוח 1 קילו גלידה לזוכה
 2. השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור והסכמה לכך חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ להשתמש בכל מידע בקשר להשתתפות בפעילות לצורך הפעלת הפעילות ו/או פיקוח ו/או בקרה על הפעילות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.
 3. חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ שומרת את הזכות להעניק לזוכה פרס שווה ערך במקום הפרס המתואר בפרסומים ולא תישמע כל טענה או דרישה בקשר לכך.
 4. הפרס הינו אישי ומיועד למימוש על-ידי הזוכה בלבד.
 5. מסירת הפרס לזוכה, אשר עמד בכל תנאי תקנון זה, תבוצע בתיאום עם חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ, במועד ובמיקום אשר יימסרו לזוכה על ידי חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ ו/או יפורסמו בעמוד פייסבוק של חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ, הכל כפי שיוחלט על ידי חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 6. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ או מי מטעמה, בגין מימוש הפרס ו/או אי מימושו. למען הסר ספק גם מובהר בזאת, כי זוכה אשר לא מימש את הפרס במהלך תקופת המימוש, מכל סיבה שהיא, יאבד את זכאותו לפרס ולא יהיה זכאי בגין כך לכל תשלום ו/או פיצוי מחברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ ו/או ממי מטעמה.
 7. הפרס אינו ניתן להמרה ע"י הזוכה, לא בכסף ולא בשווה כסף  ולא בכל פרס או מוצר אחר. לא יינתן זיכוי / החזר כספי בעבור שובר שלא מומש במלואו.
 8. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד. חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכה ולא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.
 9. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ תהיה רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

כללי

 1. חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ תהיה רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש. כל שינוי ו/או עדכון כאמור יחייב מרגע פרסומו בעמוד הפעילות.
 2. חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתה במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.
 3. למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.
 4. חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות , בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 5. חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה בכל אמצעי העומד לרשותה.
 6. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ לרבות בני משפחותיהם מדרגה ראשונה ו/או בן/בת זוגו של כל אחד מאלו. במקרה שעובד של החברה ו/או בן משפחתו מקרבה ראשונה ו/או בן/בת זוגו של אחד מאלה, ישתתף בתחרות ויזכה, זכייתו תבוטל.
 7. יובהר, כי רישום פייסבוק והשימוש בהם הינו באחריותו של המשתתף בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם הרישום והשימוש של המשתתפים באפליקצית פייסבוק עוד יובהר, כי הפעילות אינה נערכת בתמיכה ו/או בחסות אפליקצית פייסבוק ואין לקשרה אליהם.
 8. חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת רשת פייסבוק והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים ברשתות אלו, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות.
 9. המשתתף מתחייב שלא להעלות לפייסבוק כל תוכן אשר יכלול תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או בלתי מוסרי, לרבות קללות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, גזעניים, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים המפרים זכויות צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת ישראל, תכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים אחרים ותכנים הכוללים דימויים שליליים ו/או מכפישים את חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ ו/או תכנים אשר מפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני ו/או תכנים הפוגעים בפרטיות של צדדים שלישיים (להלן: "תכנים אסורים").
 10. חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ תהא רשאית למנוע השתתפותו של כל מי אשר העלה לפייסבוק תכנים אסורים כאמור ו/או לא למסור לו את הפרס, היה וזכה בו ולא תהיה למשתתף זה כל טענה ו/או דרישה כלפי חברת הכרם ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 11. חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ אינה נושאת באחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לנזקים כלשהם שייגרמו למשתתף, ישירים ו/או עקיפים, הנובעים מהפעילות ו/או בקשר לפעילות, והמשתתף מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הכרם ו/או מי מטעמה, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות, לרבות בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתוכן המשתתף, נהלי הפעילות, תנאיה, דרך ניהולה, קביעת הזוכה, איכות הפרס ומועד אספקתו.
 12. כל טענה של אדם כלפי תוכן אשר שותף ע"י אדם אחר במסגרת הפעילות תהיה כנגד האדם אשר פרסם את התוכן ולא כנגד חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ.
 13. הנך מצהיר ומתחייב כי עם השתתפותך בפעילות הנך פוטר את חברת פסגות ניהול מבנים ומערכות בעמ ו/או מי מטעמו מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או תוצאותיה.
 14. כל הזכויות בפעילות והפרסומים הנלווים לו לרבות ההצעות של המשתתפים ובפרט ההצעה הזוכה יהיו שמורות ל מסעדת רובן כרמיאל בלבד ולמשתתפים לא תהיינה כל טענות בעניין.

הננו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה.

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן